Avizari acte de studii - Aprobari dublicate - Echivalari de studii
 
●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Distribuire acte studii!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Distribuire acte studii!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal - completarea diplomei de bacalaureat în urma promovării examenului național de bacalaureat - 2023!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea, vizarea și aplicarea timbrului sec pe actele de studii pentru absolvenții clasei a VIII-a

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea actelor de studii pentru absolvenții clasei a XII-a!

●   CLARIFICĂRI privind completarea Certificatelor de calificare profesională nivel 4 a Cadrului național al calificărilor (CNC)

●   Adresă referitoare la completarea certificatului de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională!

●   Precizări privind completarea certificatelor de calificare profesională nivel 3,4 și 5 a Cadrului național al calificărilor(CNC)

●   În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Completare acte de studii 2022!

●   Recunoașterea perioadelor de studii și a actelor de studii de nivel preuniversitar și universitar obținute în străinătate

●   Procedură operațională - Recunoașterea și echivalarea studiilor efectuate în străinătate

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. eliberare diplome de bacalaureat

●   PRECIZĂRI privind completarea Certificatului de competențe digitale, Certificatului de competență lingvistică, Atestatului de competențe profesionale și Certificatelor de calificare profesională nivel 3, 4 și 5

●   Precizări privind completarea Certificatului de calificare profesională nivel 4 pentru filiera vocațională

●   Procedura operațională privind vizarea actelor de studii în vederea apostilării

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - O.M.E.N. nr. 3665 din 13.03.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele școlare și centrele de perfecționare

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări acte de studii

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Informații privind CNP-ul atribuit elevilor din Republica Moldova

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Necesar acte de studii 2019

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Stocul formularelor actelor de studii

●   O.M.E.N. nr. 4005 din 25.06.2018 pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3844/2016

●   Procedura echivalare acte de studii 2018

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări echivalare acte de studii - OMEN 3217/16.02.2018

●   În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Precizări eliberare certificate de competențe

●   În atenţia directorilor unităților de învățământ de stat și particulare - Necesarul formularelor actelor de studii care se vor elibera absolvenților din învățământul preuniversitar, promoția 2018

●   În atenţia directorilor unităților de învățământ de stat și particulare - Precizări privind tipul și completarea actelor de studii care se vor elibera absolvenților învățământului preuniversitar, promoția 2018

●   În atenția directorilor unităților de învățământ de stat și particulare - Precizări acte de studii

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări completare certificat de calificare nivel 3

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Casare acte de studii

●   Notă control tematic MEN privind procesul de gestionare a actelor de studii, a documentelor școlare și a matrițelor sigilate.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - OMEN 4511/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Precizări completare diplome de bacalaureat

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Acte de studii și sigilii!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - aplicare timbru sec pe actele de studii

●   Acte necesare/modele de cereri avizării actelor de studii în vederea obținerii apostilei de la HAGA

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Stocul formularelor actelor de studii comandate și neutilizate

●   În atenția directorilor și a profesorilor de Limbi moderne - O.M.E.N.C.S. 5905/29.11.2016 privind recunoașterea și echivalarea certificatelor internaționale

●   În atenția directorilor unităților de învățământ cu predare intensiv-bilingvă a unei limbi cu circulatie internațională - completarea atestatelor de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi străine

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Necesar acte de studii

●   Precizările MENCS privind tipul și completarea actelor de studii care se vor elibera absolvenților învățământului preuniversitar promoția 2017

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Echivalare studiilor efectuate în străinătate

●   Procedura operațională privind recunoașterea studiilor efectuate în străinătate

●   Informare privind actualizarea taxelor pentru serviciile prestate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

●   Măsuri de simplificare la nivelul administrației publice

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - preluare acte studii

●   În atenția directorilor - eliberare adeverință/diplomă de bacalaureat 2016

●   În atenția directorilor - element de siguranță acte studii

●   În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Precizări acte de studii

●   Ordinul MENCS nr. 3844/2016 - aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar

●   Completare formulare tipizate - acte studii

●   În atenția directorilor - plată acte studii

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Necesar acte de studii

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări acte de studii

●   Precizări privind susținerea de către absolvenții învățământului liceal, profesional și postliceal a examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului școlar 2015 - 2016

●   Precizări privind completarea formulalelor actelor de studii - Certificate de calificare nivel 3 si 4

●   In atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări acte de studii

●   Revenire - Precizari privind tipul actelor de studii destinate absolventilor invatamantului preuniversitar

●   Precizarile privind tipul actelor de studii destinate absolventilor invatamantului preuniversitar, promotia 2011, aprobate cu nr. 32331/2011.

●   In atentia directorilor unitatilor de invatamant - echivalare acte studii

●   Precizari privind eliberarea duplicatelor dupa actele de studii

●   Nota - Ref.: acte echivalare studii preuniversitare