ACTE NORMATIVE
     
●   ORDIN Nr. 3141/2019 din 8 februarie 2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională

●   Legea nr. 53/2003 - Codul muncii în vigoare începand cu 1 ianuarie 2019

●   Legea 1/2011 în vigoare din 24 ianuarie 2019

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - OMEN 5461/12.11.2018 pentru modificarea și completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.564/2011

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 90/2017 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - ORDIN Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar

●   ORDONANŢĂ Nr. 9/2018 din 23 august 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

●   LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 Legea educaţiei naţionale -actualizată, în vigoare din 7 decembrie 2017

●   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 91/2017 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

●   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 90/2017 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

●   LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - text în vigoare din 8 decembrie 2017

●   Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

●   ORDIN Nr. 3969/2017 din 30 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

●   ORDIN Nr. 5087/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

●   Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate - învăţământ preuniversitar, pentru anul 2017

●   ORDIN Nr. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar

●   ORDIN Nr. 4619/2014 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

●   Regulament intern

●   HOTĂRÂRE Nr. 38/2017 din 27 ianuarie 2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

●   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 12/2017 din 27 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

●   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 9/2017 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

●   Legi noi

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - OUG 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordin privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2016-2017

●   ORDIN privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar

●   ORDIN pentru adoptarea Planului de acțiune pentru desegregare școlară și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar din România

●   Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.161/22.12.2016 pentru aprobarea metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017

●   Legi noi

●   OMMFPSPVnr. 1985/04.10.2016/OMS nr. 1305/17.11.2016/OMENCS nr. 5805/23.11.2016, privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale

●   Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 - În vigoare de la 23.11.2016

●   ORDIN Nr. 5086/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

●   ORDIN pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel” - METODOLOGIE de organizare a Programului național „Școala altfel”

●   ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat - MET ODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a învățământului profesional de stat

●   ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

●   Legi noi

●   ORDIN Nr. 5559 din 22 noiembrie 2013 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar

●   Legea nr. 161 din 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

●   Lista funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ din județul Mureș, cu precizarea funcțiilor pentru care candidații trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de art.3 alin(6) din Metodologie

●   ORDIN privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

●   Legi noi

●   ORDIN Nr. 3177/147 din 5 februarie 2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar

●   Legislație pentru Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   HG nr. 614/31.08.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011

●   HG nr. 615/31.08.2016, privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea națională 2016, pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie—iulie 2016

●    HG nr. 626/31.08.2016, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a precederilor Legii nr. 248/2015, privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin HG nr. 15/2016

●   O R D I N pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   ORDIN Nr. 5115 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar*)_actualizat 13 ianuarie 2015

●   LEGE Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 -Legea educaţiei naţionale, actualizata 17.07.2016

●   ORDIN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar_actualizat 10 august 2015

●   ORDIN Nr. 4865 din 16 august 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic

●   Legislatie septembrie 2016

●   Legea educatiei nationale nr. 1/05.01.2011 - Completat si modificat in baza actelor normative publicate in MOf pana la 03.06.2016:

●   Legea nr. 146/2016 pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului

●   Legislatie iulie 2016

●   Legea nr. 141/2016 pentru modificarea şi completarea art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

●   Legea nr. 140/2016 pentru modificarea art. 277 din Legea educat iei nat ionale nr. 1/2011

●   Legea nr. 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

●   Hotărârea nr. 454/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/2015 privind aprobarea conținutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților şi personalului didactic din sistemul național de învățămănt preuniversităr

●   HG nr. 478/2016 - modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002

●   LEGE Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

●   O R D I N privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial

●   Hotă ră reă nr. 411/2016 pentru ăbrogăreă ărt. 5 din Hotă ră reă Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă ş i ălte concedii ăle şălăriăt ilor din ădminiştrăt iă publică , din regiile ăutonome cu şpecific deoşebit ş i din unită t ile bugetăre

●   Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

●   Legea nr. 118/2016 pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

●   Ordinul MENCS nr. 3844/2016 - aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar

●   ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

●   Legea nr. 66/19.04.2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

●   Legea nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore

●   Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3.637/12.04.2016 pentru modificarea anexei Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3060/2014 pentru aprobarea condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar

●   Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice - actualizata la 17 iunie 2015

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - ocuparea funcțiilor de conducere

●   Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011_in vigoare de la 22.01.2016

●   ORDIN Nr. 3048/2016 din 11 ianuarie 2016 privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în gestionarea modulului de alerte pentru diplomele false

●   ORDIN Nr. 3049/2016 din 11 ianuarie 2016 privind înregistrarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în verificarea autenticităţii actelor de studii emise de către unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate din România

●   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2015 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016

●   LEGE Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 Legea educaţiei naţionale - Text în vigoare începând cu data de 30 septembrie 2015

●   LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată - Codul muncii, in vigoare cu 22.12.2015

●   Ordin MECS nr.5232/14.09.2015 privind studierea religiei

●   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 54 din 4 noiembrie 2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului

●   Ordinul MECS nr. 5557/2015 - aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016

●   Prevederi legislative referitoare la plata și declararea sumelor din hotărâri judecătorești

●   În atenția directorilor - Ordin pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului de scurtă durată

●   ORDIN nr. 5.086 din 31 august 2015 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 20152016

●   ORDIN nr. 5.088 din 31 august 2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

●   ORDIN nr. 5.087 din 31 august 2015 privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014

●   Legislatie utilă pentru anul școlar 2015-2016

●   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

●   ORDIN Nr. 5349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală"

●   Ordin_4865_16 august 2011_Norme metodologice de stabilire a obligatiei didactice a personalului de conducere

●   Ordinul nr. 1002/5057/2015 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

●   HOTĂRÂRE nr. 733 din 9 septembrie 2015 privind acordarea unei sume destinate decontării cheltuielilor pentru achiziţionarea de manuale şcolare de către elevii aflaţi în anul şcolar 2015-2016 în ciclul superior al învăţământului liceal de stat

●   Ordinul nr. 4712/2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 9-a

●   ORDIN - pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr.4.619/2014

●   Ordinul MECS nr. 4624/2015 - modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul unitatilor care ofera activitate extrascolara

●   Ordin 5565-7.10.2011 - Regulament acte studii

●   ORDIN Nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice

●   Model întâmpinare apel dobanzi pentru scoli

●   Model apel dobanzi pentru scoli

●   ORDIN Nr. 4431 din 29 august 2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014 - 2015

●   LEGE Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale.Text în vigoare începând cu data de 23 ianuarie 2015

●   Contract colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar înregistrat la M.M.F.P.S.P.V. - D.D.S. sub nr. 1483 din data de 13.11.2014

●   ORDIN Nr. 5115 din 15 decembrie 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

●   ORDIN Nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar

●   ORDIN Nr. 5565 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar

●   ORDIN Nr. 5530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare

●   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

●   ORDIN Nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - HOTĂRÂRE Nr. 75 din 4 februarie 2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling

●   Ordin3375 din 18.03.2015 - Metodologie transfer personal didactic auxiliar si nedidactic

●   DECIZIE Nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

●   ORDIN Nr. 5557 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic

●   ORDIN Nr. 3169 din 4 februarie 2015 privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011

●   Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii - in vigoare incepand cu data de 25 ianuarie 2015

●   Ordin 5115_14 decembrie 2014_ pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

●   OMEN nr.5113/15 decembrie 2014.Metodologie privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul MEN şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate

●   LEGE Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale în vigoare începând cu data de 18 decembrie 2014

●   OMEN 5144-2013 - Strategie anticoruptie educatie

●   LEGE Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale

●   HOTĂRÂRE Nr. 1056 din 26 noiembrie 2014 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor

●   HOTĂRÂRE Nr. 935 din 29 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la titlul 10 "Cheltuieli de personal"

●   ORDIN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

●   Ordin 1730 din 20.11.2009

●   Legea 329/2009 privind rationalizarea cheltuielilor publice

●   LEGE Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale în vigoare începând cu data de 30 iunie 2014

●   ORDIN nr. 3.593 din 18 iunie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare

●   Ordin nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011

●   LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 republicată - Codul muncii acualizata la 29_06_2014

●   LEGE Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale in vigoare la 23.05.2014

●   LEGE Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale - actualizata la 10.04.2014

●   Ordinul privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar

●   Planul-cadru pentru învăţământul primar

●   ORDIN Nr. 192 din 17 ianuarie 2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverintei care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor

●   Metodologie de evaluare externa a calitatii educatiei in invatamantul preuniversitar

●   Ordin nr. 6152/7.11.2012 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4925/2005

●   ORDIN Nr.4925 din 2005 - modificat - Regulament unitati de invatamant

●   OMECTS nr. 4613/28.06.2012 - evaluarea anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar

●   In atentia directorilor - Evaluarea personalului didactic si nedidactic - Metodologie

●   Ordonanta de Urgenta - privind prorogarea termenului prevazut la art.V din Ordonanta Guvernului nr 6/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica

●   În atenția conducerilor unităților de învățământ preuniversitar - Ordine MECTS 08.2011

●   Ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a învățământului profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2011—2012

●   ORDIN privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat

●   Regulamente/metodologii subsecvente Legii educatiei nationale nr. 1/2011

●   Noul cod civil

●   PROCEDURĂ pentru aprobarea deplasărilor realizate în afara localităţilor cu elevii/preşcolarii

●   LEGEA EDUCATIEI NATIONALE - M.O. nr. 18 din 10 ianuarie 2011

●   LEGE 118 2010 restab echilibru bugetar

●   ORDIN nr. 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învaţământul preuniversitar

●   ORDIN cu privire la structura anului şcolar 2009 – 2010

●   Ordinul M.E.C.I. nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe scolare pentru discipline de studiu din învatamântul liceal

●   LEGE Nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic

●   LEGE Nr. 84 din 24 iulie 1995 *** Republicata Legea învatamântului

●   LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii

●   OMECI - Planuri-cadru noi 2009

●   OMECT nr.3304 din 27.02.2009 privind revocarea prevederilor OMECT nr.6319/19.12.2008

●   Legea invatamantului LEGE Nr.84 din 24 iulie 1995*** Republicata

●   Programul de guvernare 2009-2012 - Capitolul V. Politica în domeniul educatiei

●   Contract colectiv ramura invatamant

●   LEGE Nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic

●   CODUL MUNCII

●   Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii in educatie

●   REGULAMENTUL INTERN al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş armonizat cu dispoziţiile Codului de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice reglementat de Legea nr.477/2004, precum şi cu dispoziţiile Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

●   OUG 75-2005 privind asigurarea calitatii in educatie

●   ORDIN referitor la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

●   Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

●   Ordin nr. 958/04.05.2007 privind aprobarea normelor de plata a comisiilor de examen pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar

  Pentru vizualizarea datelor in format PDF aveti nevoie de Acrobat Reader. Daca nu aveti Acrobat Reader, il puteti obtine apasand butonul de mai jos: